Over HorrorWeb

DE WEBSITE

Horrorweb.nl is een website van en voor de serieuze liefhebber van horrorfilms. Wij behandelen films en de wereld daaromheen, waarbij wij de nadruk uiteraard leggen op het horrorgenre, evenwel zonder ons daar strikt toe te beperken. Ook niet-horrorfilms die relevant zijn voor de ontwikkeling van de film in brede zin, of niet-horrorfilms die interessant en onderhoudend zijn of kunnen zijn voor de horrorliefhebber, komen hier aan bod. De op deze website besproken films zijn door ons bekeken, geanalyseerd, getoetst en beoordeeld. De site bevat voorts biografieën over regisseurs, acteurs en actrices die relevant waren, zijn of naar verwachting worden voor het horrorgenre. Ook wordt hier bijna dagelijks nieuws gepubliceerd over belangwekkende nieuwe horrorfilms die in preproductie, productie of postproductie zijn.


DE BEZOEKER

Horrorweb.nl is een interaktieve site. De bezoeker kan de hier behandelde films zelf mede beoordelen en zijn mening -- waar we altijd razend benieuwd naar zijn, ook en vooral wanneer deze afwijkt van de onze -- geven met een simpele muisklik. Wij zijn altijd op zoek naar schrijftalent. Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de inhoud van deze website kan dit aan ons kenbaar maken. Voorts is iedere bezoeker van harte welkom op onze publieksforums waar wij graag op vragen van onze bezoekers ingaan, ons lustig willen laven aan hun kennis en ervaringen, en over films of andere onderwerpen van gedachte wisselen of in discussie treden.


DE REGELS

Let wel dat de interaktieve sectie van horrorweb.nl aan enkele simpele gedragsregels is onderworpen, waarvan wij menen dat die niet verder gaan dan het normale fatsoen en gezonde verstand.
Voor wie dit toch te weinig houvast biedt geven wij een opsomming van wat niet wordt toegelaten:

- materiaal dat in strijd is met de wet;
- bedreigingen of beledigingen van persoonlijke of algemene aard;
- aanzetten tot haat of geweld;
- discriminerende en anderszins bewust aanstootgevende of kwetsende uitlatingen;
- publicaties voor promotiedoeleinden (tenzij hiervoor uitdrukkelijk vooraf toestemming is gevraagd aan- en gegeven door de website beheerders van horrorweb.nl);
- "spam";
- uitlatingen die als bedreigend kunnen worden ervaren door natuurlijke personen;
- schendingen van de persoonlijke levenssfeer van een natuurlijke persoon;
- schendingen van auteursrecht van horrorweb.nl of derde partijen;
- commercieel doelen dienend materiaal (tenzij hiervoor uitdrukkelijk vooraf toestemming is gevraagd aan- en gegeven door de website beheerders van horrorweb.nl);
- materiaal dat het goed functioneren van een computer of computernetwerk verhindert;
- materiaal dat de belangen van de horrorweb.nl of haar medewerkers (onevenredig) schaadt.

Overigens blijft de bezoeker zelf altijd volledig aansprakelijk voor het door hem of haar op horrorweb.nl gepubliceerde.

Tenslotte wijzen wij erop dat de geschreven inhoud ("content") van horrorweb.nl eigendom is van horrorweb.nl en niet mag worden gekopieerd of verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.


MANIFEST

De horrorfilm is film in de meest fundamentele betekenis. Toen ruim een eeuw geleden de eerste schokkerige, sepia-kleurige beelden van Le Manior du Diable van George Meilies voorbij rolden aan het verbijsterde publiek behandelde het 2-minuten durende filmpje een pur sang horrorverhaal. De eerste gedachte die vervolgens bij de mensen opkwam was, dat de dood was overwonnen. De dood had zijn betekenis van definitief einde van leven verloren, de mens was onsterfelijk geworden omdat hij de aanschouwelijkheid van zijn bestaan had weten te verduurzamen. Ook de film met geluid brak door voornamelijk dankzij de befaamde horrorfilms van Universal, met de klassieke verhalen van Frankenstein, Dracula en Invisible Man.

In de loop van de zeventiger jaren van de vorige eeuw raakte het horrorgenre langzaam maar zeker uit de gratie van de artistieke filmwereld, ofschoon -- of misschien wel omdat -- de populariteit van het horrorgenre bij het bioscooppubliek ongekende omvang kreeg. De horrorschappen bij de videotheken, pakweg een decennium later, namen een ruimte in die weliswaar door de grote vraag naar horrorfilms werd opgeroepen, maar door buitenstaanders en filmcritici meestal als een onevenredig grote dode filmhoek werd gevoeld. Ook anno nu, in de postmoderne tijd vol communicatie en informatica, is het genre enorm populair. Multimedia-wederverkopers en -verhuurders, en internetaanbieders van streaming video halen, in weerwil van het dédain van critici en artistici, een belangrijk deel van hun nering op uit het horrorgenre. In de gemiddelde bioscoop top-10 van het op één na grootste filmland ter wereld, de V.S., zijn gemiddeld minstens 3 horrorfilms te vinden. In het Verre Oosten heeft men de horrorfilm zoveel nieuw leven weten in te blazen dat het genre daar inmiddels levensvatbaarder is dan welk ander genre ook. Met de Aziatische horror ontstaan nieuwe hybrides met westerse cinema die zo succesvol zijn dat deze de traditionele Oost-West martial arts films welhaast in de vergetelheid doen belanden. Zelfs de alternatiever georiënteerde studio's in het grootste en meest traditionele filmland ter wereld, India, verplaatsen aandacht en budget naar het voor hen vrijwel onontgonnen horrorterrein.

Waar de minachting van de gevestigde film-elite voor het horrorgenre nu eigenlijk op is gestoeld is niet duidelijk. Film bestaat immers in essentie alleen wanneer en omdat ernaar gekeken wordt, zoals muziek het fundamentele bestaan baseert op het luisteren ernaar. De scheiding tussen en gedeeltelijke overlapping van entertainment en kunstzinnigheid, en winstgevendheid en artistieke vernieuwing, is van alle tijden. Bovendien is dit beslist niet beperkt tot film, eensluidende discussies en fricties zal men evenzeer aantreffen in de wereld van de muziek of de beeldende kunst. Maar de verdiensten van de horrorfilm voor de film in brede zin zijn zo talrijk, dat de cinema aan geen ander genre zo schatplichtig is als het horrorgenre. Zowel qua cinematografie als qua scenario ontwikkeling, met talloze innovaties in visuele vormgeving, met narratieve vormbeheersing, met het ter discussie stellen van de ijzeren wet van eenheid van tijd, plaats en handeling, met het verwerken van sociale en maatschappelijke kritiek in verhaalsmetaforen, en niet in de laatste plaats met de voortschrijdende verweving van beeld en geluid, heeft de horrorfilm als geen andere genrefilm bijgedragen aan ontwikkeling, verbreding en verdieping van de film, in ieder denkbaar opzicht.DE RECENSIES

In onze filmbesprekingen worden films voorzien van een waardering door het toekennen van in totaal vier rode, witte en wit/rode zompjes. Deze kunnen volgt kunnen worden geïnterpreteerd:
(0.0) Waardeloos
(0.5) Zeer slecht
(1.0) Slecht, leuk als 'camp'
(1.5) Zeer matig, leuk voor de liefhebber
(2.0) Matig
(2.5) Redelijk
(3.0) Goed
(3.5) Zeer goed
(4.0) Tijdloos


INFO

Disclaimer

recensies
over horrorweb